Pääluottamusmiehen viesti: järjestelyerät ja palkkakehitysohjelma

30.5.2024

Hei,
alla pitkähkö avaus koko alkuvuoden neuvotteluista liittyen palkkaan. Lisäksi yleiskorotukset tulevat 1.6.24 alkaen kaikille kvtes ja ovtes-sopimuksiin kuuluville.
Palkkakehitysohjelmasta korotuksia saivat mm. varhaiskasvatuksen opettajat ja järjestelyerästä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä verrokkitehtävät kuten kehitysvammahoitajat.
Tällä hetkellä työnantaja laskee korotuksia ja tehtäväkohtaisia palkkoja, joten summat eivät vielä ole täsmällisiä
järjestelyerän ja yleiskorotusten osalta, joten en pysty avaamaan tarkkoja lukuja tässä. Työnantaja tiedottaa tarkat kohdennukset ja päivitetyt palkat. Kannattaa seurata myös Kaskon intraa.

Jaana

Hyvät Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL 081 jäsenet!

Helsingin kaupungilla on juuri saatu päätökseen järjestelyerästä käydyt neuvottelut ja keskustelut. Neuvottelut alkoivat helmikuussa kaupunkitasolla, jolla järjestöjen paikalliset puheenjohtajat neuvottelevat päälinjauksista. Kuntatyönantajan yleiskirjeen mukaan paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Neuvottelut jäivät erimielisiksi jo kaupunkipöydässä Kvtes:n osalta, koska työnantajapuoli halusi kohdentaa suuremman osan henkilökohtaisiin lisiin ja järjestöt tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Jaettavaa oli seuraavasti Kvtes:n osalta: paikallinen järjestelyerä 0,33 % + 0,4 % ja kehittämisohjelmaerä 1,0 %, laskennallinen kuukausi on tyypillinen kuukausi, tässä tapauksessa marraskuu. Kuten seuraavasta käy ilmi, työnantaja päättää pääosin jaosta, kun ei päästä yksimielisyyteen. Paikallisena yleiskorotuksena jaetaan kaikille 0,17 %

  • Jos paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.
  • Jos paikallisen erän (0,33 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan paikallisena yleiskorotuksena 0,17 % ja 0,16 % osuudesta päättää työnantaja. 
  • Jollei kehittämisohjelmaerästä (0,6 % tai 1 %) päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

Kun toimialalle oli saatu raami kaupunkipöydästä, alkoivat keskustelut työnantajan edustajien kanssa toimialatasolla. Työnantajan esitys oli alusta saakka se, että koko Kvtes liite 5 jaetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Esitin JHL:n
varhaiskasvatuksen pääluottamusmiehenä myös kohdennuksia leikkipuiston henkilöstölle ja keskusteltiin myös erityisavustajista.

Ovtes-sopimuksen osalta neuvoteltiin toimialalla. JHL ei pääse neuvottelemaan tästä sopimuksesta, mutta JUKO:n edustajat sopimuksen mukaan kertovat neuvottelujen kulusta. Ovtes:n osalta korotuksia saivat päiväkodin johtajat ja varajohtajat.
Helmikuun lopulla jaettiin palkkakehitysohjelmasta rahaa toimialalle. Tästä tehdään virkamiespäätökset kaupungin kansliassa. Järjestöjä kuullaan ja toimialat tekevät esityksiä, mutta korotuksista ei neuvotella järjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksessa korotukset saivat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen S2-opettajat (suomi toisena kielenä), varhaiskasvatuksen sosionomit, varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Muut varhaiskasvatuksen nimikkeet jäivät ilman korotuksia ja huoli palkkaerojen kasvusta varhaiskasvatuksen tehtävien sisällä oli kova. Yhdistyksemme puheenjohtaja Tarja Thaci otti asiaan napakasti kantaa mielipidekirjoituksessaan ”Palkkakehitysohjelma eriarvoistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia”. Kirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 11.3.24. Tiedossa oli, että järjestelyeriä on tulossa jaettavaksi ja neuvoteltavaksi, mutta mikä on työnantajan tahtotila tai rahan riittävyys niitä jaettaessa. Riittääkö raha siihen, että palkat eivät karkaa liian kauaksi toisistaan varhaiskasvatuksen laajan kentän sisällä?

Kaikki neuvottelut ja keskustelut on nyt käyty ja työnantaja on tehnyt päätöksensä. Korotukset saivat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä verrokkitehtävissä työskentelevät, kuten kehitysvammahoitajat. Myös liitteeseen 12 on tulossa
perhepäivähoitajille pieni korotus. Keskustelumuistioon on JHL kirjauttanut varhaiskasvatuksen osalta myös leikkipuistojen ohjaajat. Muistioon on tarkoitus palata seuraavien mahdollisten järjestelyeräneuvottelujen yhteydessä. JHL liittona tavoittelee kuitenkin aina työehtosopimusneuvotteluissa sopimusta, jossa nostetaan suoraan tehtäväkohtaisia palkkoja eikä sovita järjestelyeristä, jotka viime kädessä työnantajapuoli aina päättää.

Yhdistys on tehnyt JHL liiton edustajistolle aloitteen seuraaviin työsopimusneuvotteluihin avoimen varhaiskasvatuksen nimikkeiden muutoksesta, jotta nimikkeet olisivat selkeästi sopimuskirjassa ja tunnistettavissa. Näin esimerkiksi
leikkipuistojen ohjaajat eivät jäisi niin helposti jälkeen palkkakehityksessä. Nimikkeiksi ehdotetaan avoimen varhaiskasvatuksen sosionomia ja avoimen varhaiskasvatuksen ohjaajaa, näin nimikkeet eivät olisi Helsinki-sidonnaisia. Aloite käsiteltiin liiton edustajistossa viime viikolla ja se on siirretty sopimustavoiteneuvotteluihin.

Yritin edellä avata alkuvuoden palkkaukseen liittyvää prosessia. Tällä hetkellä tarkistetaan ja lasketaan korotuksia, joten tarkkoja summia ei ole antaa tällä hetkellä, vaan työnantaja tiedottaa, kun laskelmat ovat valmiit. Me kaikki luottamusmiehet, yhdistyksen hallitus ja kaikki aktiivit omalta osaltamme vaikutimme työnantajaan ja kävimme keskusteluja jäsenten kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi tässäkin prosessissa, vaikka lopputulos ei ollut toivotun kaltainen kaikilta osin. Työ jatkuu.


Keväisin edunvalvontaterveisin,
Jaana Kesänen
pääluottamusmies varhaiskasvatus ja esiopetus
jaana.kesanen@hel.fi tai puh 0403548695