Kannanotto talousarvioesitykseen syyskuu 2022

7.9.2022

Yhdistyksemme on ottanut kantaa Helsingin kaupungin ensi vuoden talousarvioesitykseen. Olemme huolissamme henkilöstön pito- ja vetovoimasta, henkilöstöpulasta sekä mahdollisista säästöistä. Laatuun tarvitaan rahaa.

Alla oleva kirje on lähetetty jokaiselle kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenelle.

Hyvä lautakunnan jäsen,


Helsingin varhaiskasvatus JHL 081 edustaa kaikkia varhaiskasvatuksen ammattiryhmiä. Jäsenistömme koostuu pääasiassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajista ja opettajista, perhepäivähoitajista, leikkipuisto-ohjaajista ja alalle opiskelevista.

Toivomme Sinun huomioivan seuraavia ensi vuoden talousarvioon liittyviä seikkoja varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on kriittinen ja heikentynyt entisestään. On erityisen tärkeää pitää kiinni jo varhaiskasvatuksessa työskentelevistä ammattilaisista. On hyvä, että ratkaisuja työvoimavajeeseen haetaan jatkuvasti oppisopimuskoulutuksilla (esimerkkinä pätevöityminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajien osalta), korkeakouluyhteistyöllä, työssäoppimispaikkojen saatavuuden edistämisellä sekä rekrytointi-ilmoitusten ja hakijakokemuksen kehittämisellä ja uusilla toimintatavoilla. Työsuhdeasuntoja ja erilaisia rekrytoinnin kannustinpalkkioita tarjotaan sekä monimuotoisia täydennyskoulutuspolkuja edistetään, kuten 1000+ hanke. Lisäksi toimialan tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen sosionomien määrää tukemalla henkilöstön pätevöitymistä sosionomin tehtävään. Henkilöstön opinnoissa tukeminen lisää kustannuksia palkkaetujen ja sijaiskustannusten myötä, mutta tämä on välttämätöntä pito -ja vetovoiman lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen tarkoittaa, että jatkossa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista suurempi osa on alle 3-vuotiaita lapsia. Tämä lisää kustannuksia, koska alle 3- vuotiaiden henkilöstömitoitus on suurempi kuin yli 3-vuotiailla. Samalla kasvaa varhaiskasvatuksen kasvatus- ja hoitohenkilöstön tarve, jonka saatavuus on tällä hetkellä kriittinen.

Tämänhetkinen arvio on, että vastuuperiaatteen toteuttaminen edellyttää toimialalta mittaluokaltaan noin 17 miljoonan euron tuottavuustoimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi, lopulliset tuottavuustoimenpiteet päätettään tulosbudjetin yhteydessä.

Riittävän henkilöstömäärän varmistamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi on toimialan huolehdittava myös laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta Helsingin kaupungille. Osana siihen kuuluvat myös tukipalvelut, jotka laadun varmistamiseksi tulisi tehdä pääosin kaupungin omana työnä.

Ehdotus tällaisenaan heikentää henkilöstön työolosuhteita ja työhyvinvointia sekä vaarantaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista, jos esimerkiksi tiloista aletaan säästämään. Työvoimavoimapula varhaiskasvatuksen ammateissa tulee kasvamaan entisestään, mikäli edellä mainitut säästötoimenpiteet toteutetaan.


Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL ry 081 puolesta,


Tarja Thaci, puheenjohtaja                                                                                    Jaana Kesänen, pääluottamusmies

tarja.thaci@jhl81.fi                                                                                                  jaana.kesanen@hel.fi